قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات آموزشگاه کیک صورتی

شیوه نامه انضباطی کار آموزان آموزشگاه ها آزاد فنی و حرفه ای

۱-هر کارآموز موظف است در طی دوره آم

 

وزشی موازین اسلامی و اخلاقی و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به

ترتیب زیر مراعات نماید.

الف:رعایت ادب و احترام و حسن برخور نسبت به موسس و مدیر و مربی ….و دیگر کارکنان آموزشگاه.

ب:رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری  با سایر کار آموزان و اجتناب از شوخی و حرکات غیر معقول  در طول ساعات حضور  در آموزشگاه.

ج:حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه (مطابق برنامه تعیین شده) و خروج از آن در پایان ساعات مقرر.

۲-خروج کارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمی مسئولین اموزشگاه و در صورت لزوم با در خواست کتبی ولی  یا قیم

قانونی کارآموز و ارائه دلایل منطقی امکان پذیر می باشد.

۳-کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف آموزشگاه در برنامه های آموزشی (تئوری و عملی )حضور داشته باشد.

۴-کارآموز موظف به رعایت بهداشت و نظافت شخصی و همکاری گروهی  با سایر کارآموزان و مسئولین ذیربط (موسس.مدیرومربی)در امور زیر می باشد:

الف)پاکیزه نگهداشتن فضای آموزشگاه.

ب)انجام امور عمومی کارگاه آموزشی . از قبیل نظافت کارگاه و تجهیزات و لوازم آموزشی برابر استاندارد.

۵-کار آموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسلامی می باشد:

الف) کارآموز موظف است از پوشیدن لباس های تنگ وچسبان . آرایش نامناسب و آشکار کردن موی سر  و زینت آلات

زنانه کاملا اجتناب نماید.

ب)انتشار و توزیع هرگونه کتاب.جزوه.اطلاعیه. بروشور. لوح فشرده. سایر موارد مشابه غیر مجاز اکیدآ ممنوع است.

ج)هرنوع انجام تبلیغات و هواداری از پایگاه های اطلاع رسانی و تشکل های غیر قانونی.گروهک های وابسته و منحرف.

فرقه های ضاله ممنوع می باشد.

تبصره:در صورتی که هر یک از موارد فوق در آموزشگاه های آزاد مشاهده و ثابت شود علاوه بر کارآموز.موسس و مدیر آموزشگاه نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نحوه تشویق:

۶-توجه و اهتمام کار آموز نسبت به وظایف مندرج در ماده۲ این دستور العمل مثبت تلقی شده و شایسته تقدیر است.

بدیهی است کارآموزانی که وظایف خودرا بنحو شایسته انجام دهند از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند.

الف)تشویق شفاهی در کلاس در حضور کارآموزان آموزشگاه.

ب)تشویق کتبی و اعلام آن به ولی کارآموز.

ج)تشویق کتبی و شفاهی در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضور ولی وی.

ه)اعطای جایزه با لوح تقدیر با امضای موسس . مدیر آموزشگاه در اجتماع کلیه کار آموزان و با حضور اولیاء کار آموزانی که

تقدیر می شوند.

و)تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف مسئولین ذیربط در اداره کل با پیشنهاد موسس ومدیر آموزشگاه.

مقررات مربوط به غیبت:

۷-عدم حضور کارآموزان در آموزشگاه در ساعات تعیین شده جهت فراگیری.مهارت. حرفه یا رشته معینی که قبلا ثبت نام نموده است.غیبت محسوب می شود.

حضور مکرر و متناوب کارآموز بر حسب نوع آن موجب  محرومیت هائی خواهد شد

که در دستورالعمل مشخص گردیده است.

۸-غیبت موجه به آن دسته از غیبت هایی اطلاق می گردد که با اطلاع و اجازه قبلی از آموزشگاه ویا بدون اطلاع و اجازه قبلی

و بعلت حوادث پیشبینی نشده(بیماری.فوت بستگانو…)که پیش آید صورت میگیرد.

تبصره:در مواردی که غیبت با اجازه قبلی آموزشگاه نباشد ارائه گواهی ویا مدرک معتبر الزامی است.

۹-در صورت غیبت موجه.آموزشگاه همکاری لازم را برای جبران مهارت عقب افتاده کارآموز خواهد نمود.

۱۰-غیبت غیر موجه به آن دسته از غیبت هایی اطلاق که بدون اطلاع و اجازه قبلی آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد.

۱۱-درصورت غیبت غیر موجه(بیش از ۳روز یا ۵جلسه)درطول دوره و افت آموزشی کار آموز هیچگونه حقی درمورد

استفاده از ادامه دوره آموزشی و جبرانی نخواهد داشت و مسسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود.

موسس موظف است کلیه مدارک مربوطه را به سازمان  ارئه نماید.

۱۲-کارآموز موظف است علت غیبت خود را به آموزشگاه اعلام نماید و در صورت موجه بودن با ارائه گواهی در کلاس

حضور یابد.

تبصره۱:در صورتیکه کارآموز بعلت بی نظمی و غیبت یا تاخیر ورود و تعجیل در خروج  قبلا تا دو اختار داشته باشد و مجددا

اقدام به غیبت غیر موجه و یا بی نظمی نماید از آموزشگاه اخراج خواهد شد.

تبصره۲ :حق اعتراض یرای کار آموز اخراجی محفوظ است و با ارائه مدارک کافی دال بر ردتخلف و.. به اداره کل بررسی و

وارسی لازم به عمل خواهد آمد.

۱۳-درصورتی که کارآموزی.پس از ثبت نام از شرکت در دوره انصرافحاصل نماید حداکثر

تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختی را

دریافت نماید در صورتی که از مدت فوق بگذرد پرداخت شهریه به کارآموز منوط به موافقت

موسس آموزشگاه خواهد بود.

۱۴-کارآموزپ موظف است در حفظ و مراقبت از وسایل خویش کوشش و توجه نماید ودر حفظ و

نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی اهتمام ورزد.

تبصره:بدیهی است چنانچه کارآموز خسارتی به تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ساختمانی

واحد آموزشی یا سایر کار آموزان وارد آورد باید خسارت وارده را جبران نماید.

۱۵-تذکر و تنبیه:

تقصیر و سهل انگاری نسبت به انجام وظایف مندرج در ماده۲(وظایف کارآموزان)تخلف محسوب

می شود.

۱۶-کاآموزان متخلفی که سایر راهنمائیها وچاره جوئیها تربیتی .درآنها مفید وموثر نمی افتد.

با رعایت تناسب وترتیب مورد تنبیه ذیل قرارمی گیرند.

۱-تذکر و اختارشفاهی بطور خصوصی.

۲-تذکر واختار شفاهی در حضور چند نفر از کارآموزانی که شاهد تخلف بوده اند.

۳-اخطار کتبی و اطلاع به ولی کارآموز.

۴-اخراج موقت از واحد آموزشی با اطلاع قبلی ولی کارآموز.حداکثر برای مدت سه روز

(در اینگونه موارد با گرفتن تعهد از کارآموز و ولی او.می تواند به کلاس باز گردد).

۵-اخراج از آموزشگاه در صورت تکرار تخلف با اعلام مراتب به ولی کارآموز و اداره کل یا مرکز

مبین.

((قابل توجه متقاضیان آزمون))

شرط صدور گواهینامه برای کار آموزان بدین شرح می باشد:

۲۵٪نمره کتبی+۷۵٪نمره عملی=باید۷۰به بالا باشد

نحوه محاسبه بدین ترتیب می باشد:

نمره کتبی×۲۵÷۱۰۰=شماره(۱)

نمره کتبی ×۷۵÷۱۰۰=شماره(۲)

مجموع شماره های (۱)و(۲)باید از ۷۰به بالا باشد.‍‍‍‍ْ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

ه)شرایط اشتغال و وظایف مربی

۱۷-برای متقاضیان مربیگری که دارای شرایط ماده۵ آیین نامه باشند براساس دستورالعمل

شماره۳۶۱۳۳/۲۱۰مورخ۱۴/۸/۸۶موضوع ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروانه آموزشی برای آنان از سوی سازمان مجوز آموزش متناسب با اعتبار کد حرفه(و حداکثر برای۵سال)صادر می شود.بدیهی است

حفظ وتمدید اعتبار مجوز مذکور مشروط به استمرار شرایط عمومی و تخصصی متقاضی براساس دستورالعمل می باشد.درصورت تغییر استاندارد مربوط و یا بخشی از آن نیز تمدید

مجوزمنوط به بررسی و تایید مجدد صلاحیت تخصصی(حرفه ای)صاحب آن خواهد بود.

۱۸-وظایف مربی عبارت است از:

۱۸-۱-رعایت شئون اخلاقی و اسلامی.

۱۸-۲-اجرای دوره آموزشی طبق استاندارد مصوب سازمان.

۱۸-۳-تهیه طرح درس.

۱۸-۴-انجام حضور و غیاب کار آموزان.

۱۸-۵-شرکت در دوره های آموزشی که توسط سازمان برگذار می گردد.

۱۸-۶-اعلام نیازمندیهای آموزشی و کمک آموزشی به مدیر آموزشگاه.