دونات پیتزایی

موادلازم:

پودرخمیرمایه ۱ق غ
شکر۱ق غ
شیرولرم ۱/۲لیوان
اب ولرم ۱/۲لیوان
نمک به میزان لازم
روغن مایع ۱/۴لیوان
اردبه میزان لازم نزدیک به ۴۵۰گرم _ولی بسته به جنس اردممکن است کمتریابیشترمصرف شود_
تخم مرغ ۱عدد
کالباس ریزرنده شده ۱/۵لیوان
فلفل دلمه ای خردشده ۱عدد
*میزان کالباس وفلفل رابسته به سلیقه می توان کمی بیشترریخت.
*ازقارچ خردشده وپنیرپیتزاهم به دلخواه می توان استفاده کرد

طرزتهیه:

درابتداشکررابااب ولرم مخلوط کنیدسپس خمیرمایه راروی ان بپاشیددرظرف رابگذاریدو۵دقیقه زمان دهیدتاخمیرمایه عمل اید،
تخم مرغ، شیر،روغن ونمک راداخل ظرفی دیگربریزید کمی هم بزنیدتاتخم مرغ ازلختی درایدخمیرمایه رانیزبیفزاییدسپس یک لیوان اردبرروی موادالک کنید،باقاشق هم بزنیدمایه رقیقی خواهیدداشت،کالباس رنده شده وفلفل دلمه ای رابیفزاییدهم بزنیدسپس مابقی اردراکم کم شروع به ریختن کنیدتاجایی که خمیرنرم وکمی چسبنده شکل گیرد.
*این خمیربه دلیل داشتن فلفل دلمه کمی چسبنده است پس اردبیش ازحدبه خوردخمیرندهیدوهرازگاهی کمی دستتان راچرب کنیدتاچسبندگی ان کمترشود،روی خمیررابپوشانیدوبه مدت یک ساعت درمحیط اشپزخانه استراحت دهیدتاحجم ان دوبرابرشود،پس ازان خمیرراروی سطح اردپاشی شده باوردنه به ضخامت یک سانت پهن کنید_تاحدی اردبپاشیدکه خمیربه وردنه وسطح کارنچسبد_با قالب دونات قالب بزنید_درصورت نداشتن قالب بایک لیوان گرد قالب بزنیدووسط هرخمیرراباسربطری ویا..خارج کنید،روی خمیرهای قالب زده رانیزمی توان به مدت ده دقیقه دیگربپوشانیدتاپف دوم کنندونانها پوکترشوند،سپس انها را درروغن داغ شناوروباحرارت ملایم سرخ کنید.
*باحرارت زیادسرخ نکنیدچون زیروروی دونات سریع سرخ شده ومغزان پوک وپخته نخواهدشد.
*پس ازسرخ کردن روغن اضافه ان رابگیریدودرظرف دربسته قراردهید.
*خمیررابه قطریک سانت پهن کنیدتادوناتها بیش ازاندازه پف نکنندوشکل خودراازدست ندهند.
*خمیرها رامی توان درفرنیزپخت دهید ولی طعم ومزه اصلی ان به سرخ کردن ان است.
*این مقدارمواددرحدودتقریبا سی عدددونات خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *